ASAP-verkostosta nopea apu haasteellisiin työtehtäviin

Onko työssäsi liikaa haasteita ja tekemättömät työt painavat?

Tuntuukö työ yksinäiseltä tai kaoottiselta?

Jos haluat tehdä työsi tuloksellisesti ja vieläpä iloisella mielellä, niin apu on lähempänä kuin uskotkaan:

ASAP-kaverisi ovat valmiina palvelukseen!

ASAP-verkosto on uusi innovatiivinen tapa sekä itsensä johtamiseen että muiden työn tukemiseen. ASAP-verkostosta saat parhaimmillaan elinikäisen sparrausporukan tukemaan sinua erilaisissa (työ)elämäsi tilanteissa.

ASAP-verkosto on tarkoitettu haastavissa työtehtävissä toimiville henkilöille. ASAP-verkostossa saat akuuttiin ASiaasi APua As-Soon-As-Possible ja pääset näin työssäsi nopeasti eteenpäin. 

ASAP-verkosto parantaa samanaikaisesti sekä työn tuloksellisuutta että työhyvinvointia. Se lisää mm. aikatauluissa pysymistä, itseohjautuvuutta, tavoitteellisuutta, oivaltavaa asiantuntijuutta ja  ja uskoa itseen. Se vähentää  viivyttelyä, ahdistusta, yksinäisyyttä, sairauspoissaoloja, ulkoisen johtamisen tarvetta ja tehotonta poukkoilemista työtehtävästä toiseen.

Mikä on ASAP-verkosto ja ketä siihen kuuluu?

ASAP-verkoston tehtävä on tarjota nopeaa apua (työ)haasteisiin vertais-coachingin avulla. Verkosto on myös turvallinen ja aktiivinen ympäristö harjoitella ja kehittää omia coaching-taitojaaan.

Coach ei neuvo ja anna ohjeita vaan auttaa ohjattavaansa ratkaisemaan ongelman itse. Tämä antaa koutsaukselle valtavat hyödyntämismahdollisuudet, kun koutsilla ei tarvitse olla substanssiosaamista käsiteltävään asiaan.

Lue lisää:  Miksi juuri coaching?

ASAP-verkosto muodostuu ihmisistä, jotka haluavat kehittää omaa työtään ja auttaa tässä myös muita. ASAP-verkoston jäsenenä sinulla on kaikki muut verkostolaiset potentiaalisina koutseina auttamassa – asiassa kuin asiassa ja as-soon-as-possible.

ASAP-verkosto sopii

 • asiantuntijoille,
 • kehittäjille,
 • projektipäälliköille,
 • tiiminvetäjille,
 • esihenkilöille…
 • ….kaikille, jotka haluavat maailmaan enemmän (työssä) onnistumista ja (työ)hyvinvointia.

ASAP-verkosto sopii niin työelämän konkareille kuin nuoremmille työntekijöille. Osallistujat voivat muodostaa keskenään homogeenisen tai heterogeenisen ryhmän. Samantyyppistä työtä tekevien kesken saatetaan päästä syvällisemmin vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia – heterogeenisen porukan etuna taas on ”ristipölytys”, joka auttaa työntekijöitä ymmärtämään organisaation kokonaisuutta.

ASAP-verkosto voi olla:

 • Organisaation sisäinen,
 • Muutaman organisaation yhteinen,
 • Vertaisverkosto (esimerkiksi projektiammattilaiset, luottamushenkilöt, lähetetyt työntekijät, yrittäjät, opiskelijat…),
 • Avoin verkosto.

ASAP-verkosto syntyy ASAP-projektissa

ASAP-projekti kestää 8-12 kk ja projektin aikana teille muodostuu vakiinnuttanut ASAP-verkosto, jossa on 10-20 omaa työtään kehittävää, itseohjautuvaa ja toisiaan tukevaa coaching-osaajaa. Coaching-taidosta on hyötyä paitsi ASAP-verkostossa myös kaikissa muissa vuorovaikutussuhteissa – työssä ja vapaa-ajalla.

 

Jotta vertais-coaching toteutuu tuloksellisesti, tarvitaan nämä kolme:

 1. Verkostolaisen tulee tunnistaa tilanteet, joissa coaching todennäköisesti auttaa häntä.
 2. Verkostossa tulee olla henkilöitä, jotka osaavat auttaa coachaamalla.
 3. Tarvitaan käytännöt ja pelisäännöt siihen, miten apua tarvitseva ja sitä antava kohtaavat.

ASAP-verkostostanne kehittyy projektin aikana oman organisaationne näköinen ja teidän tavoitteidenne mukainen. Parhaimmillaan se on jatkuvasti kehittävä ​ja koko ajan kehittyvä yhteisö, josta sen jäsenet huolehtivat ja ​johon he voivat kuulua elämänsä loppuun asti. 

ASAP-verkoston pelisäännöt ja käytännöt luodaan yhdessä verkostolaisten kanssa ja niitä kehitetään projektin aikana. Hyvissä ajoin ennen projektin päättymistä sovitaan ASAP-verkoston omistajuudesta ja resursoinnista organisaationne sisällä. Tavoitteena on, että ASAP-verkosto ”toimii omillaan”, ilman muun organisaation tai ulkopuolisten resurssien sitomista.

ASAP-verkosto voi tarjota apuaan myös verkoston ulkopuolelle. Verkostoon voi jo projektin aikana liittyä myös henkilöitä, jotka ovat hankkineet coaching-pätevyyden muualla kuin ASAP-projekteissa.

ASAP-verkosto toimii minimaalisella hallinnolla. Verkoston toiminnan vakiinnuttua tarvitaan vain yhteydenpitokanava, jonka avulla apua pyydetään ja annetaan (kuvassa esimerkkinä WhatsApp).

ASAP-projektin ROI

ASAP-projektin kustannukset €

ASAP-projektin kustannukset ovat 500-1.250 euroa per osallistuja, eli noin 50-125 euroa/hlö/kk.

ASAP-projektin jälkeen ASAP-verkoston on tarkoitus toimia ilman ulkoisia kustannuksia.

ASAP-projektin tuotot €

ASAP-projektin aikana osallistujat saavat coachauksesta apua vähintään kymmeneen työnsä ongelmaan.

ASAP-projektin jälkeen jokainen saa apua aina tarvitessaan. Jos oletetaan, että kolmen vuoden aikana jokainen pyytää ja saa apua kerran kuukaudessa, tämä on yhteensä lähes 40 oivalluttavaa coachausta per henkilö.

Mikä on ongelman hinta eli mikä on ongelman ratkaisusta koituva hyöty? Jos laskemme, että kukin ongelma maksaa 100 euroa, niin ASAP-projekti maksaa itsensä takaisin jokaisen osallistujan osalta jo ensimmäisenä vuonna ja tuottaa koko ajan kasvavaa hyötyä sen jälkeen:

Näin ASAP-projekti etenee

ASAP-projekti koostuu pääosin työpajoista ja niiden välissä tapahtuvasta coachingista.

Aloitamme kickoffilla, jossa tutustumme toisiimme ja projektin työtapoihin sekä perustamme ASAP-verkostomme.

Työpajoissa tutustumme coachingin ja muiden ohjausmuotojen työkaluihin,  menetelmiin ja periaatteisiin. Jo ensimmäisessä työpajassa alamme auttaa toisiamme aidoissa (työ)elämän tilanteissa. Teemme alusta asti paljon harjoituksia, jolloin jokaisen coaching-valmiudet taatusti kehittyvät.

Työpajojen välissä harjoittelemme koutsausta oman arjen haasteissa. Jokainen harjoittelu on siis myös ”oikeaa työtä”, joka vie coachattavan asiaa konkreettisesti eteenpäin.

ASAP-verkosto alkaa toimia välittömästi ensimmäisessä työpajassa, kun verkostolaiset alkavat ohjatusti koutsata toisiaan. Verkostolle räätälöidään yhdessä pelisäännöt, joita arvioidaan ja kehitetään koko ASAP-projektin ajan.

Tavoitteena on, että ASAP-projektin päättyessä ASAP-verkosto on aktiivinen,  itsenäinen ja ”omillaan toimiva” käytäntöyhteisö. Kun joku huomaa tarvitsevansa oivalluttajaa päästäkseen työssään sujuvasti eteenpäin, hän saa nopeasti apua ASAP-kaveriltaan.

Kuvaus ASAP-projektin etenemisestä ja työpajojen sisällöistä ja teemoista (pdf)

ASAP on ainutlaatuisen arvokas vertaisverkosto. Samankaltaisten työn haasteiden ja kokemusten jakaminen ja toinen toistensa coachaaminen auttavat työssä parempaan tulokseen. Ne vauhdittavat innovaatioita, parantavat resurssien käyttöä ja laatua, saavat aikaan parempaa riskienhallintaa ja yhteistä asiantuntijuuden ja substanssialueen kehittämistä.

Tämä kaikki saa aikaan parempaa työn tuloksellisuutta ja työtyytyväisyyttä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Samalla jokaisen ASAP-verkostolaisen kyvykkyys kehittyy niin omalla substanssialueella kuin tärkeissä vuorovaikutuksen, itsensä johtamisen ja yhteistyön taidoissa.

Suorita Coaching Ajokortti® !

ASAP-projektin aikana saat Coaching Ajokortti® -pätevyyden.

Coaching Ajokortti® on arvokas osoitus siitä, että sen suorittaneella henkilöllä on valmiudet auttaa työkavereitaan ja itseään coachaamalla kohti parempaa työn tulosta ja työhyvinvointia.

Mitä ASAP-verkostoon osallistuminen edellyttää verkoston jäseniltä?

ASAP-verkostossa kehitetään uutta ja innovatiivista tapaa johtaa omaa työtään ja auttaa muita. Siksi tärkeitä ominaisuuksia ASAP-verkostolaiselle ovat rohkea edelläkävijäasenne sekä into kääriä hihat ja ryhtyä toimeen.

Työpajoihin osallistuminen ja itsenäinen työskentely työpajojen välissä vie aikaa noin viisi työpäivää koko projektin (8-12 kk) aikana.

Aktiivinen vertaiscoaching alkaa jo ensimmäisessä workshopissa. Kokemuksemme mukaan coachingiin käytetty aika maksaa itsensä välittömästi moninkertaisesti takaisin.

Mitä hyötyä ASAP-verkostosta on sen jäsenille?

 • Saat coachauksesta apua mitä erilaisimpiin (työ)elämäsi haasteisiin. Työsi sujuvat paremmin ja paremmalla mielellä.
 • Kehityt taitavaksi coachiksi. Voit auttaa coachaamalla työkavereita ja muita tärkeitä ihmisiä – myös itseäsi.
 • Laajennat omaa työtäsi ja toimenkuvaasi
 • Coaching-valmiudet ja Coaching Ajokortti® ovat arvokkaita ansioluettelosi täydentäjiä.
 • Saat ympärillesi jopa elinikäisen yhteistyö- ja avunantoverkoston

Mitä organisaation oma ASAP-verkosto edellyttää organisaatiolta?

Pyrimme tekemään ASAP-projektin organisaatiollenne mahdollisemman helpoksi ja vaivattomaksi.

 1. Tärkein panostuksenne on antaa verkostolaisille lupa käyttää aikaa ASAP-projektin työpajoihin sekä toistensa ja itsensä auttamiseen coachaamalla. (Kokemuksemme mukaan coachingiin käytetty aika maksaa itsensä välittömästi takaisin.)
 2. Edellytämme myös sitoutumistanne siihen, että ASAP-verkosto saa jatkaa toimintaansa projektin jälkeen, mikäli se todetaan positiivisesti vaikuttavaksi.
 3. Investointina ASAP-projekti on 500-1.250 €/osallistuja (+alv 24%) verkoston koosta riippuen.

Miten ASAP-verkosto hyödyntää organisaatiota?

 • Saatte ison joukon osaavia ja aktiivisia coacheja, jotka auttavat toisiaan oman työnsä ohessa.
 • Työn tuloksellisuus kasvaa.
 • Työhyvinvointi kasvaa.
 • Esihenkilötyö helpottuu, kun johtajuutta/ohjausta jaetaan aidosti.
 • ASAP-verkosto on malli toimivasta asiantuntijoiden käytäntöyhteisöstä. Saman mallin mukaan voidaan kasvattaa verkostoa tai synnyttää muunlaisia verkostoja.

Miksi juuri coaching?

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach auttaa asiakastaan ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coach ei pyri ratkaisemaan käsiteltävää ongelmaa, vaan auttaa asiakastaan ratkaisemaan ongelman itse. Täten coachina voi toimia myös sellaisessa tilanteessa, jossa coachilla ei ole substanssiosaamista käsiteltävään asiaan.

Asiakkaalla on siis asia, jota hän käsittelee (kuva a) ja tavoite, johon hän asian suhteen pyrkii. Coach ei pohdi sitä, miten kyseiseen tavoitteeseen pääsee (b) vaan Coach auttaa Asiakasta parhaaseen mahdolliseen ajatteluun (kuva c) ja tästä seuraavaan tavoitteen täsmentämiseen, toimintaan ja tulokseen. Asiakkaan ajatukset ovat käsiteltävässä asiassa, Coachin ajatukset ovat Asiakkaan ajatuksissa.

Koska coach ei pohdi käsiteltävää asiaa, hänen ei tarvitse olla asiantuntija käsiteltävässä asiassa. Tämä antaa coachingille laajat potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudet – voidaan siis ajatella, että kellä tahansa, joka osaa coachata, on mahdollisuudet auttaa ketä tahansa missä tahansa asiassa. Toisaalta ymmärrys substanssista voi auttaa coachia vaikuttavien kysymyksien tekemisessä.

ASAP-verkoston tehtävänä on lisätä coachingin saatavuutta vertais-coachingin avulla. Vertaiscoaching on kahden henkilön (esim. kahden kollegan) välistä coaching-keskustelua, jossa toinen on selkeästi Coach ja toinen Asiakas. Vertais-coachingissa noudetetaan coaching-menetelmiä ja -työkaluja, mutta molemmat osapuolet tietävät, että vertais-coachilla ei ole yhtä vahvaa coaching-osaamista kuin ns. ammatti-coachilla. Vertais-coaching voi tapahtua spontaanisti Asiakkaan kohdatessa ongelmallisen tilanteen tai ennalta sovitusti. Kyseessä voi olla yhden kerran coaching tai pitempi prosessi.

Coaching ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja ASAP-verkostolaiset voivat toki auttaa toisiaan muillakin tavoin. ASAP-verkostossa kuitenkin harjaannutetaan nimenomaan coaching-taitoja siksi, että meistä useimmat osaavat kyllä antaa toisillemme ohjeita ja neuvoja mutta harvemmalla on valmiudet ohjata kollegaa coachaamalla.

Oletko Aino, Eino, Ilona vai Onni?

ASAP-verkoston tarkoitusta kuvaa seuraava esimerkki. ASAP-verkoston tavoitteena on, että suomalaisessa työelämäässä olisi vähemmän Ainon ja Einon tilanteessa olevia henkilöitä ja enemmän Ilonan ja Onnin tilanteesta nauttivia. 

Aino, Eino, Ilona ja Onni työskentelevät kaikki samantyyppisissä vaativissa asiantuntijatehtävissä. Jokainen on työpaikallaan ainoa kyseisen alueen substanssiosaaja. Nyt heillä jokaisella on tärkeä ja kiireellinen työtehtävä, joka tuntuu vaikealta eivätkä he eivät pääse asiassa eteenpäin, tuskin edes alkuun.

Aino ottaa yhteyttä esihenkilöönsä ja pyytää apua. Esihenkilö on onneksi käynyt valmentavan johtamisen koulutuksessa ja ottanut opit käytäntöön työssään. Hän  on kuitenkin kiireinen ja vastaa Ainolle seuraavana päivänä, että hän voi auttaa ensi viikon alussa. Aino päättää tehdä siihen asti muita helpompia tehtäviä, joita toki on työjonossa.

Eino ei ole yhtä onnekas pomonsa suhteen. Tämä antaa pari ohjetta, jotka Eino asiasta paremmin selvillä olevana tietää aivan hölmöiksi. Esihenkilö myös kannustaa: ”Nyt hommiin, tulosta tekemään. Kyllä sinä osaat. Tsemppiä!” Eino yrittää ja ahdistuu tietäen tulospaineet. Kuinkahan kauan näissä hommissa jaksaa, kun tuntuu, ettei työasioista pääse irti unissaankaan – jos uni yleensä tulee?

Ilona tietää, että Onni on opetellut coachausta ja auttaa mielellään kollegoitaan. Ilona laittaa Onnille pikaviestin: ”Paha probleema. Kuinka pian voisit auttaa?”
Onni vastaa heti: ”Puoli tuntia järjestyy vaikka saman tien. Tavataanko Teamsissa?” Ilona huokaisee helpotuksesta, kun hän tietää apua tulevan. Puolen tunnin vertais-coachingin aikana hänelle seuraavat pienet etenemisaskeleet selkiytyvät hänelle ja lisäksi hän on tehnyt listan tietolähteistä ja henkilöistä, joilta hän uskoo saavansa lisätietoa asiasta. Ilona pitää pienen tauon ja ryhtyy sitten toiveikkaalla tarmolla töihin.

Onnilla on hyvä mieli. Hän on auttanut työkaveriaan konkreettisesti eteenpäin ja oppinut taas itsekin lisää mm. omasta organisaatiosta ja ihmisten toimintavoista erilaisissa tilanteissa. Ajatukset ovat lähteneet rullaamaan ja hänelle on Ilonaa coachatessaan tullut mieleen tärkeä asia omaankin haasteeseensa liittyen. Hän päättää jatkaa sen pohtimista coachaten itse itseään: jo kymmenen minuutin kuluttua hän on käynyt päänsisäisen coaching-keskustelun ja tarttuu haasteelliseen tehtäväänsä rauhallisella mielellä onnistumiseensa uskoen.

Koetko olevasi Ainon tai Einon tilanteessa? Vai  Ilonan, jolla on Onnin kaltainen apu lähellä? Vai oletko työyhteisöllesi kultaakin arvokkaampi Onni?

ASAP-verkostot ja tutkimus

ASAP-verkoston kehittämistä ja hyötyjä tutkitaan KM, LuK Minna Rasilan tietojohtamisen alan väitöskirjatutkimuksessa. Kerättävä tutkimusaineisto on osa ASAP-projektia, joten se ei vaadi ylimääräistä työtä osallistujilta. Tutkimusaineistona käytetään esimerkiksi coaching-toteutusten reflektointeja, prosessipäiväkirjoja, työpajojen palautteita ja vaikuttavuuskyselyitä.

Kaikki tutkimusaineisto esitetään tutkimuksessa anonyymisti. Jokaiselta osallistujalta pyydetään kultakin erikseen lupa aineiston keräämiseen ja käyttöön. Luvan voi halutessaan myöhemmin keskeyttää.

Organisaatiokohtaisissa projekteissa myös organisaatiolta pyydetään tutkimuslupa. Organisaatio saa itse päättää, haluaako tulla tutkimuksessa esiin anonyymisti vai nimeltä mainittuna. Lisää Tampereen yliopiston vastuullista tieteestä ja tutkimuksesta: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede

Väitöskirjan ohjaajat ovat professori Mikko Ruohonen Tampereen yliopistosta ja dosentti Minna Lakkala Helsingin yliopistosta. Tutkimus liittyy professori Ruohosen Tietointensiivisen työn johtamisen ja kehittämisen verkostoryhmään.

Kysymyksiä?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää ASAP-projektista ja siinä syntyvästä ASAP Coaching HUB -verkostosta.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Minna Rasila
Tj, valmentaja, väitöskirjatutkija

minna.rasila@heuristica.fi

Soita vaikka heti! 040 553 6774

Mitä vertaiscoaching on?

Vertaiscoachingissa noudetetaan coaching-menetelmiä ja -työkaluja, mutta molemmat osapuolet tietävät, että vertaiscoachilla ei ole yhtä vahvaa coaching-osaamista kuin ns. ammatti-coachilla. Vertaiscoaching voi tapahtua spontaanisti Asiakkaan kohdatessa ongelmallisen tilanteen tai ennalta sovitusti. Kyseessä voi olla yhden kerran coaching tai pitempi prosessi. (Rasila 2022)

Kysy lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää ASAP-verkostosta ja ASAP-projektista

Lähetä yhteydenottopyyntö Pyydä tarjous

ASAP Coaching HUBin jäsenenä:

 • Saat coachauksesta apua mitä erilaisimpiin (työ)elämäsi haasteisiin.
 • Työsi sujuvat paremmin ja paremmalla mielellä.
 • Kehityt taitavaksi coachiksi. Voit auttaa coachaamalla työkavereita ja muita tärkeitä ihmisiä – myös itseäsi.
 • Laajennat omaa työtäsi ja toimenkuvaasi
 • Coaching-valmiudet ja Coaching Ajokortti® ovat arvokkaita ansioluettelosi täydentäjiä.
 • Saat ympärillesi jopa elinikäisen yhteistyö- ja avunantoverkoston