ASAP-Asiantuntijoiden vertaiscoachingverkosto

Onko työsi välillä kaaosmaista tai tuntuu muuten vain hankalalta päästä eteenpäin?


Apua saat tällöin ASAP-kavereilta!

ASAP-verkosto on asiantuntijoiden vertaisverkosto, jossa henkilöt saavat toisiltaan coachausta As-Soon-As-Possible ja pääsevät näin työssään nopeasti eteenpäin.

ASAP-verkosto perustetaan ja sen toiminta vakiinnutetaan vuoden kestävässä ASAP2023-projektissa.

ASAP2023-projektiin sisältyy kaksi osaa:

 1. Coaching Ajokortti® -koulutus, jonka avulla verkostolaiset oppivat riittävät coaching-taidot voidakseen auttaa toisiaan coachaamalla
 2. ASAP-verkoston perustaminen ja aktiivisen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

ASAP2023-projektit ovat osa Minna Rasilan tietojohtamisen alan väitöskirjatutkimusta, jossa kehittämistutkimuksena (design base research) tuotetaan ASAP-verkostomalli. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää.

“Voin käyttää näitä taitoja kaikissa vuorovaikutustilanteissa.”
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat yrittää oppia ymmärtämään kommunikaatiota omalta ja muiden kannalta eri tilanteissa
“Itseäänkin voi koutsata!
“Oma ymmärrys ja tietoisuus kasvoi.”
Tämä valmennus on erittäin hyödyllinen kaikille.
Ryhmän”henki” ja kaikkien avoin suhtautuminen taustoista välittämättä asiaan
“Valmennus oli loistava, suuri kiitos :-)”
“Hienoa oli prosessinomaisuus: etukäteisorientaatio ja “jälkihoito” sekä ohjattu harjoittelu”
Oman ajattelutavan ja tavoitteiden parempi ymmärtäminen
“Tärkeitä olivat havainnot itsestä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa”
“Koutsauksesta hyötyvät kaikki osalliset.”

Mikä on ASAP-verkosto ja ketä siihen kuuluu?

ASAP-verkoston tehtävänä on tarjota jäsenilleen

 • nopeaa apua arkielämän (työ)haasteisiin vertais-coachingin avulla ja
 • turvallinen ympäristö harjoitella ja kehittää omia coaching-taitojaan.

Verkoston jäsenet voivat olla asiantuntijoita, kehittäjiä, projektipäälliköitä, tiiminvetäjiä tai esimiehiä, joille yhteistä on halu parantaa yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitojaan sekä oppia auttamaan toisiaan ja itseään coachaamalla kohti entistä parempia tuloksia ja työn iloa.

ASAP-verkosto sopii niin työelämän konkareille kuin nuoremmille työntekijöille. Osallistujat voivat muodostaa keskenään homogeenisen tai heterogeenisen ryhmän. Samantyyppistä työtä tekevien kesken saatetaan päästä syvällisemmin vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia – heterogeenisen porukan etuna taas on ”ristipölytys”, joka auttaa työntekijöitä ymmärtämään organisaation kokonaisuutta.

Ryhmän optimikoko aloitusvaiheessa on 10-20 henkilöä. Ryhmä voi olla myös usean organisaation yhteinen, esimerkiksi 4-6 henkilöä 3-4 organisaatiosta.

Miksi ASAP-verkosto?

Kohtaamme työssämme helposti hoidettavia asioita, joiden kanssa pääsemme nopeasti eteenpäin ja saamme työmme tehtyä. Kohtaamme kuitenkin myös vaikeammin hahmotettavia, jopa kaoottisia tilanteita, joissa on vaikea päästä työnteossa edes alkuun. Ja näissä tilanteissa kukaan ei pysty neuvomalla tai ohjeilla auttamaan.

ASAP-verkoston tarkoitus on antaa asiantuntijatyön haasteisiin apua mahdollisimman pian, siten että avun saaja pääsee etenemään työssään.

ASAP-verkostolaiset saavat sparrausapua kaikilta muilta verkostolaisilta, joten apu on nopeasti saatavissa.

ASAP on ainutlaatuisen arvokas vertaisverkosto. Samankaltaisten työn haasteiden ja kokemusten jakaminen ja toinen toistensa sparraaminen auttavat työssä parempaan tulokseen. Ne vauhdittavat innovaatioita, parantavat resurssien käyttöä ja laatua, saavat aikaan parempaa riskienhallintaa ja yhteistä asiantuntijuuden ja substanssialueen kehittämistä.

Tämä kaikki saa aikaan parempaa työn tuloksellisuutta ja työtyytyväisyyttä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Oletko Aino, Eino, Ilona vai Onni?

ASAP-verkoston tarkoitusta kuvaa seuraava esimerkki. ASAP-verkoston tavoitteena on, että suomalaisessa työelämäässä olisi vähemmän Ainon ja Einon tilanteessa olevia henkilöitä ja enemmän Ilonan ja Onnin tilanteesta nauttivia. 

Aino, Eino, Ilona ja Onni työskentelevät kaikki samantyyppisissä vaativissa asiantuntijatehtävissä. Jokainen on työpaikallaan ainoa kyseisen alueen substanssiosaaja. Nyt heillä jokaisella on tärkeä ja kiireellinen työtehtävä, joka tuntuu vaikealta eivätkä he eivät pääse asiassa eteenpäin, tuskin edes alkuun.

Aino ottaa yhteyttä esimieheensä ja pyytää apua. Esimies on onneksi käynyt valmentavan johtamisen koulutuksessa ja ottanut opit käytäntöön työssään. Esimies on kiireinen ja vastaa Ainolle seuraavana päivänä, että hän voi auttaa ensi viikon alussa. Aino päättää tehdä siihen asti muita helpompia tehtäviä, joita toki on työjonossa.

Eino ei ole yhtä onnekas esimiehen suhteen. Esimies antaa pari ohjetta, jotka Eino asiasta paremmin selvillä olevana tietää aivan hölmöiksi. Esimies myös kannustaaa: ”Nyt hommiin, tulosta tekemään. Kyllä sinä osaat. Tsemppiä!” Eino yrittää ja ahdistuu tietäen tulospaineet. Kuinkahan kauan näissä hommissa jaksaa, kun tuntuu, ettei työasioista pääse irti unissaankaan – jos uni yleensä tulee?

Ilona tietää, että Onni on opetellut coachausta ja auttaa mielellään kollegoitaan. Ilona laittaa Onnille pikaviestin: ”Paha probleema. Kuinka pian voisit auttaa?”
Onni vastaa heti: ”Puoli tuntia järjestyy vaikka saman tien. Tavataanko Teamsissa?” Ilona huokaisee helpotuksesta, kun hän tietää apua tulevan. Puolen tunnin vertais-coachingin aikana hänelle seuraavat pienet etenemisaskeleet selkiytyvät hänelle ja lisäksi hän on tehnyt listan tietolähteistä ja henkilöistä, joilta hän uskoo saavansa lisätietoa asiasta. Ilona pitää pienen tauon ja ryhtyy sitten toiveikkaalla tarmolla töihin.

Onnilla on hyvä mieli. Hän on auttanut työkaveriaan konkreettisesti eteenpäin ja oppinut taas itsekin lisää mm. omasta organisaatiosta ja ihmisten toimintavoista erilaisissa tilanteissa. Ajatukset ovat lähteneet rullaamaan ja hänelle on Ilonaa coachatessaan tullut mieleen tärkeä asia omaankin haasteeseensa liittyen. Hän päättää jatkaa sen pohtimista coachaten itse itseään: jo kymmenen minuutin kuluttua hän on käynyt päänsisäisen coaching-keskustelun ja tarttuu haasteelliseen tehtäväänsä rauhallisella mielellä onnistumiseensa uskoen.

Koetko olevasi Ainon tai Einon tilanteessa? Vai  Ilonan, jolla on Onnin kaltainen apu lähellä? Vai oletko työyhteisöllesi kultaakin arvokkaampi Onni?

Miksi juuri coaching?

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach auttaa asiakastaan ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coach ei pyri ratkaisemaan käsiteltävää ongelmaa, vaan auttaa asiakastaan ratkaisemaan ongelman itse. Täten coachina voi toimia myös sellaisessa tilanteessa, jossa coachilla ei ole substanssiosaamista käsiteltävään asiaan.

Asiakkaalla on siis asia, jota hän käsittelee ja tavoite (a), johon hän asian suhteen pyrkii. Coach ei pohdi sitä, miten kyseiseen tavoitteeseen pääsee (b) vaan Coach auttaa Asiakasta parhaaseen mahdolliseen ajatteluun (c) ja tästä seuraavaan tavoitteen täsmentämiseen, toimintaan ja tulokseen. Asiakkaan ajatukset ovat käsiteltävässä asiassa, Coachin ajatukset ovat Asiakkaan ajatuksissa.

Koska coach ei pohdi käsiteltävää asiaa, hänen ei tarvitse olla asiantuntija käsiteltävässä asiassa. Tämä antaa coachingille laajat potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudet – voidaan siis ajatella, että kellä tahansa, joka osaa coachata, on mahdollisuudet auttaa ketä tahansa missä tahansa asiassa. Toisaalta ymmärrys substanssista voi auttaa coachia vaikuttavien kysymyksien tekemisessä.

ASAP-verkoston tehtävänä on lisätä coachingin saatavuutta vertais-coachingin avulla. Vertaiscoaching on kahden henkilön (esim. kahden kollegan) välistä coaching-keskustelua, jossa toinen on selkeästi Coach ja toinen Asiakas. Vertais-coachingissa noudetetaan coaching-menetelmiä ja -työkaluja, mutta molemmat osapuolet tietävät, että vertais-coachilla ei ole yhtä vahvaa coaching-osaamista kuin ns. ammatti-coachilla. Vertais-coaching voi tapahtua spontaanisti Asiakkaan kohdatessa ongelmallisen tilanteen tai ennalta sovitusti. Kyseessä voi olla yhden kerran coaching tai pitempi prosessi.

Coaching ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja ASAP-verkostolaiset voivat toki auttaa toisiaan muillakin tavoin. ASAP-verkostossa kuitenkin harjaannutetaan nimenomaan coaching-taitoja siksi, että meistä useimmat osaavat kyllä antaa toisillemme ohjeita ja neuvoja mutta harvemmalla on taito ohjata kollegaa coachaamalla.

Coaching Ajokortti® -koulutus

ASAP2023-projektiin kuuluva Coaching Ajokortti® -koulutus on monimuotokoulutus, johon sisältyy

 • 10-20 tuntia koulutusta 4-6 jaksossa (suosittelemme 1. tapaamista lähikoulutuksena)
 • 10-20 tuntia itseopiskelua
 • ohjattu coaching-harjoittelu ASAP-verkostossa sekä Asiakkaana että Coachina

Osallistujat saavat Coaching Ajokortti® -koulutuksessa vankan pohjan coachingin soveltamiselle erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, myös vahvassa itsensä johtamisessa.

Tavoitteellinen käytännön soveltaminen alkaa jo ensimmäisessä koulutustilaisuudessa ja jatkuu ohjatusti sen jälkeen. Koulutuksen tärkeimmät viitekehykset ovat ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia. Materiaalina käytetään mm. tyyt.fi-digioppaita.

Coaching Ajokortti© on arvokas osoitus siitä, että sen suorittaneella henkilöllä on valmiudet auttaa työkavereitaan ja itseään coachaamalla kohti parempaa työn tulosta ja työhyvinvointia.

 

ASAP-verkoston perustaminen, tuki ja toiminnan vakiinnuttaminen

ASAP-verkosto perustetaan ensimmäisessä Coaching Ajokortti® -koulutustilaisuudessa.

Verkostolle räätälöidään yhdessä pelisäännöt, joita arvioidaan ja kehitetään koko ASAP2023-projektin ajan.

Verkosto alkaa toimia välittömästi, kun verkostolaiset tekevät koulutukseen liittyviä harjoituscoachauksia.

Verkoston toimintaa auttavat sovellukset sovitaan sen mukaan, mitä organisaatiossa on totuttu käyttämään.

Esimerkki ASAP2023-projektin kulusta

Mitä ASAP2023-projekti edellyttää verkostolaisilta ja organisaatioltanne?

Pyrimme tekemään ASAP2023-projektin organisaatiollenne mahdollisemman helpoksi ja vaivattomaksi.

 1. Tärkein panostuksenne on antaa verkostolaisille lupa käyttää työaikaa koulutukseen ja toistensa auttamiseen coachaamalla. (Kokemuksemme mukaan coachingiin käytetty aika maksaa itsensä välittömästi takaisin.)
 2. Edellytämme myös sitoutumista siihen, että ASAP-verkosto saa jatkaa toimintaansa projektin jälkeen, mikäli se todetaan positiivisesti vaikuttavaksi.
 3. Verkostolaisten lisäksi tarvitsemme 1-2 yhteyshenkilöä hoitamaan seuraavia tehtäviä ASAP2023-projektissa:
  • verkostolaisten rekrytointi
  • käytännön järjestelyt (vastaavasti kuin muussa ulkopuolelta hankitussa koulutuksessanne: osallistujalistat, mahdolliset tila- ja kalenterivaraukset, mahdollisesti tarvittavat sovellusten käyttöoikeudet ym.)
 4. Investointina ASAP2023-projekti on noin 500-1000 €/osallistuja (alv 0%) verkoston koosta riippuen.
 5. ASAP-verkoston jäseniltä toivomme seuraavaa:
  • Omaehtoinen halu oppia coachingia sekä toimia vertaiskoutsina ja coaching-asiakkaana muille verkostolaisille
  • Aktiivinen osallistuminen Coaching Ajokortti® -monimuotokoulutukseen (10-20 tuntia koulutusta + 10-20 tuntia itseopiskelua)
  • Coaching-taitojen harjoittelu ja reflektointi, sekä Coachin että Asiakkaan roolissa
  • Vastaaminen palaute- ja vaikuttavuuskyselyihin (sisältyvät koulutukseen, joten eivät vie ylimääräistä aikaa)
 6. Lisäksi toivomme, että yhteyshenkilönne ja 1-3 verkoston jäsentä osallistuvat Focusryhmään, joka kokoontuu 4 kertaa projektin aikana reflektoimaan projektin etenemistä.

ASAP2023-projekti ja tutkimus

ASAP-verkoston kehittämistä, toimintaa ja vaikuttavuutta tutkitaan KM, LuK Minna Rasilan tietojohtamisen alan väitöskirjatutkimuksessa. Tutkimustehtävänä on kehittämistutkimusta soveltaen rakentaa konsepti, jonka avulla pystytään perustamaan aktiivinen ja tuloksellinen ASAP-verkosto sekä vakiinnuttamaan sen toiminta yhden vuoden aikana.

Kerättävä tutkimusaineisto on osa koulutusta, joten se ei vaadi lisätyötä osallistujilta. Tutkimusaineistona käytetään esimerkiksi coaching-toteutusten reflektointeja, koulutuspalautteita, koulutusmateriaalia ja vaikuttavuuskyselyitä/-ryhmähaastatteluja.

Kaikki tutkimusaineisto esitetään tutkimuksessa anonyymisti. Verkoston osallistujilta pyydetään kultakin erikseen lupa aineiston keräämiseen ja käyttöön. Luvan voi halutessaan myöhemmin perua.

Myös organisaatiolta pyydetään tutkimuslupa. Organisaatio saa itse päättää, haluaako tulla tutkimuksessa esiin anonyymisti vai nimeltä mainittuna. Lisää Tampereen yliopiston vastuullista tieteestä ja tutkimuksesta: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede

Väitöskirjan ohjaajat ovat professori Mikko Ruohonen Tampereen yliopistosta ja dosentti Minna Lakkala Helsingin yliopistosta. Tutkimus liittyy professori Ruohosen Tietointensiivisen työn johtamisen ja kehittämisen verkostoryhmään.

Tuletteko mukaan heti vai odotatteko projektin tuloksia?

Tutkimuksessa syntyy malli ASAP-verkoston perustamiselle ja jatkuvan toiminnan vakiinnuttamiselle. Tämä mallin tutkimuksellinen raportointi vie kuitenkin useita vuosia. Jos haluatte hyötyä ASAP-verkostosta jo nyt, kannattaa tulla mukaan heti. 

Mitä ASAP2023-projektin jälkeen?

ASAP2023-projektiin sisältyy ASAP-verkoston toiminnan jatkuvuuden varmistamissuunnitelma.  Tavoitteena on, että ASAP-verkosto “toimii omillaan”, ilman muun organisaation tai ulkopuolisten resurssien sitomista.

ASAP-verkoston pelisäännöt ja käytännöt luodaan yhdessä verkostolaisten kanssa ja niitä kehitetään projektin aikana. Hyvissä ajoin ennen projektin päättymistä sovitaan ASAP-verkoston omistajuudesta ja resursoinnista organisaationne sisällä.

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, kun verkostolaisten coaching-taidot ovat vahvistuneet, ASAP-verkosto voi tarjota coaching-palvelua myös verkoston ulkopuolelle. Verkostoon voivat jo projektin aikana liittyä myös henkilöitä, jotka ovat hankkineet coaching-osaamisensa muualla kuin ASAP2023-projektissa.

ASAP-verkosto voi olla:

 • organisaation sisäinen
 • muutaman organisaation yhteinen
 • muu vertaisverkosto (esimerkiksi ammatillisen yhdistyksen jäsenet, yrittäjät tai opiskelijat)
 • avoin verkosto (toteutamme ensimmäisen avoimen koulutuksen keväällä 2023)

 

Kysy lisää!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää ASAP-verkostosta ja ASAP2023-projektista

Lähetä yhteydenottopyyntö Pyydä tarjous