Asiakkaana SeAMK: Fasilitointi ja Tuotetaan tietoa yhdessä – suurillekin ryhmille

SeAMKin Kehittämipäällikkö Tuija Vasikkaniemen mukaan Heuristican valmennusten palautteista näkee, että valmennuksista on pidetty,  otettu käyttöön uusia työtapoja ja työkaluja sekä rohkaistuttu kokeilemaan jotakin uutta.  Opettajat ja asiantuntijat myös sparraavat ja tukevat toisiaan enemmän. Työyhteisö oppii toisistaan ja yhteisöllisyys lisääntyy. Tästä hyötyy pitkässä juoksussa koko organisaatio. 

1. Kerrotko ensin SeAMK Akatemiasta ja osaamisen kehittämisestä teillä yleensä?

Pidämme SeAMKissa erityisen tärkeänä tarjota koulutuksia koko henkilökunnalle: esim. TKI-toimintaan osallistuvat, opot, asiantuntijat, opettajat… SeAMK Akatemian koulutustarjonta perustuu joukkoistaen laadittuun Oppiminen SeAMKissa – pedagogiseen ajattelumalliin, jonka kehitystyö kesti puolitoista vuotta. Kehittämistyöpajoissa pohdimme, mitä on hyvä oppiminen SeAMKissa ja kehitimme tämän mallin yhdessä. Kehittämistyössä keskeistä oli osallistaminen, myös opiskelijat olivat mukana prosessissa. Tuloksena määriteltiin mm. että:

SEAMKILAINEN OPISKELIJA rakentaa aktiivisesti tietoa ja on oman oppimisensa tekijä kehittyen soveltavaksi asiantuntijaksi ja elinikäiseksi oppijaksi. SeAMKilaisella opiskelijalla on oikesu asiantuntijuutta kehittävään oppimisympäristöön ja hänellä on oikeus saada palautetta ammatillisesta kehittymisestään

SEAMKILAINEN OPETTAJA tekee työtään uutta luoden ja innovatiivisesti ja hän ymmärtää roolinsa osaamisen valmentajana ja ohjaajana. Opettaja toimii opiskelijalähtöisesti ja tietää, mitä osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Opettaja hyödyntää muuttuvia digitaalisia välineitä ja hänellä on oikeus ja velvollisuus kehittää pedagogista osaamistaan.

SEAMKILAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ:
SeAMKin monipuoliset oppimisympäristöt tukevat ja edistävät uutta luovaa oppimista. Niissä korostuvat seuraavat ominaisuudet, jotka voivat painottua eri oppimisympäristöissä eri tavalla:oOpiskelijalähtöisyys töelämäläheisyys, autenttisuus ja simulaatiomahdollisuus ,projektioppiminen ja digitaalisuus. SeAMKilaiset oppimisympäristöt huomioivat yksilölliset oppimistavat ja ne mahdollistavat yrittäjyyskasvatuksen eri muodoissaan

SeAMKin johto päätti myös erityisesti panostaa osaamisen kehittämiseen.

2. Hyötyvätkö opettajat ja muu henkilökunta siitä, että osallistuvat koulutukseen, muuten kuin oppimalla uusia juttuja, esim. arvioidaanko heidän osaamistaan peilaten esim. tulostavoitteisiin?
Opettajat tai asiantuntijat eivät suoranaisesti hyödy esim. taloudellisesti osallistumisestaan valmennuksiin, mutta uskon, että suurin hyöty on oppimisen lisäksi eri alojen henkilöstön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden voimistuminen SeAMKissa.

3. Ehditkö saada tuoreimmat palautteet valmennuksistamme (Fasilitoinnista ja Tuotetaan tietoa yhdessä – suurillekin ryhmille)? Päällimmäiset tunnelmat?
Heuristican valmennusten palautteista näkee, että valmennuksista on pidetty ja otettu käyttöön uusia työtapoja ja työkaluja, ja rohkaistuttu kokeilemaan jotakin uutta. Opettajat ja asiantuntijat myös sparraavat ja tukevat toisiaan enemmän. Työyhteisö oppii toisistaan, yhteisöllisyys lisääntyy. Tästä hyötyy pitkässä juoksussa koko organisaatio.

4. Miltä yhteistyö Heuristican kanssa on tuntunut tähän asti, nyt on takana kolme valmennusta?
Yhteistyö on sujunut hyvin, ja mielellämme suunnittelemme jatkoa myös Heuristican kanssa, kun sopivia yhteistyön kohteita ilmenee.

 

Seamkin henkilöstön palautteita Fasilitointi-valmennuksesta ja Tuotetaan tietoa yhdessä -valmennuksesta:

 • Tuli käytännössä kokeiltua erilaisia työkaluja, kun sille oli aika ja paikka.
 • Oli kiva nähdä miten saitte meidän opettajat mukaan toimintaan ja kiinnostumaan näistä uusista tavoista toimia.
 • Uusien ohjelmien käytön oppiminen oli tärkeää
 • Sai käytännön näkökulmia, joissa alustoja voi hyödyntää.
 • Sovellusten ja työkalujen kokeilu käytännössä on rohkaisevaa.
 • Hienoa, että ollaan oikeilla jäljillä, että meiltä löytyy opettajia, joita asiat kiinnostavat ja ovat valmiita niitä kokeilemaan, että yli yksikkörajojen olevaa toimintaa tulisi lisätä.
 • Sain uskallusta kokeilla eri ohjelmia ja työtapoja
 • Sain eri näkökulmia lähestyä asiaa
 • Tärkeitä olivat käytännölliset näkökulmat, miten sovelluksia voi hyödyntää
 • Useat sovellukset olivat jo itselle tuttuja, mutta sai uusia hyviä vinkkejä niiden käyttämiseen. Uutta intoa!
 • Hyvin te vedätte =)
 • Tilaisuuksien alku tärkeää – porukan esittäytyminen eri tavalla. Sovelletaan heti opittua. Hyvät aineistot tärkeää. Opettajan innostuneisuus.
 • Fasilitoijan ei tarvitse olla käsiteltävän asian asiantuntija, alkuhöpinät ovat tärkeitä ja erilaisiin tilanteisiin sopii erilaiset työtavat
 • Eri tutustumistavat, “kaikkien suut auki ekan 5 min aikana”, fasilitoija ohjaa prosessia ja osallistujat tekevät sisällön
 • luovuus, hyvä valmistautuminen, motivointi
 • Oppien käytäntöön vieminen on minusta itsestä kiinni. Fasilitointitaidot tuovat lisää mielekkyyttä sekä opiskelijoiden että opettajan tekemiseen.
 • Sain uskallusta, intoa ja ideoita lähteä kokeilemaan.