Työpajat ja teemaluennot

Työpajat ja teemaluennot osaksi kehityspäivää

Tilaa innostava työpaja tai aktivoiva teemaluento koko organisaation, osaston tai pienemmän ryhmän kehittämispäivään. Myös Heuristican lyhyissä valmennuksissa tavoitteena on aina konkreettinen, heti tapahtuva ja näkyvä muutos arjen käytännöissä.

Ennakkomateriaali – oppimistilanne – jälkityöt

Lyhyelläkin valmennuksella, työpajalla tai luennolla voidaan vaikutta, kun prosessi on suunniteltu tehokkaaksi. Heuristican valmennuksissa kaikki osallistujat saavat kyseistä teemaa käsittelevän työyhteisötaitojen sähköisen oppaan. Oppaan avulla kehittämistyötä on haluttaessa helppo jatkaa sekä itsenäisesti, sparrausparin kanssa tai ryhmässä.

Luentojen ja työpajojen suosituimpia teemoja:

Alla on muutamia suosituimpia teemojamme. Räätälöimme kaikki luennot ja työpajat aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saamme parhaan mahdollisen sisällön juuri teille:

 • Valmentava ote ja ratkaisukeskeisyys
 • Nostetta yhteistyöhön – hyvänä jäsenenä hyvässä ryhmässä
 • Ajanhallinta ja tuloksellinen itsensä johtaminen
 • Palaute – avain kehitykseen ja hyvään yhteistyöhön
 • Motivaatiota moottoriin, työn iloa tankkiin
 • Toimivat ja tulokselliset palaverikäytännöt
 • Erilaiset ihmiset, sama tavoite

Hyvä ryhmä, toimiva tiimi – Nostetta yhteistyöhön!

Jokainen, joka on saanut kuulua hyvähenkiseen ja tehokkaasti toimivaan ryhmään, tietää millaista mielihyvää ja työniloa se tuottaa tiimin jäsenelle. Toimivassa tiimissä jokainen kantaa kortensa kekoon ryhmän yhteiseksi menestykseksi.

Hyvässä ryhmässä on erilaisia ihmisiä ja erilaisia rooleja. Jokainen ottaa
vastuuta tarkoituksenmukaisella tavalla ja on oikeutettu toimimaan oman
vastuualueensa rajoissa.

Nostetta yhteistyöhön -valmennuksessa käsitellään osallistujien toiveiden ja
tarpeiden mukaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • hyvän ryhmän ominaisuudet
 • johtajuus ja sen tukeminen
 • työnjako
 • valta ja vastuu
 • otetut ja annetut roolit
 • luottamus ja avoimuus

Motivaatio, työn ilo ja into

Motivointia pidetään yhtenä johtamisen suurimmista haasteista. Ajatellaan, että motivoimalla työntekijöitä nämä saadaan työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti hankalissakin olosuhteissa. Useimmille meistä motivoitunut työnteko merkitsee muutakin kuin tehokasta puurtamista, kuten työn iloa ja intoa.

Kun olemme motivoituneita, suoriudumme työstä paremmin ja lisäksi nautimme siitä. Motivaatio lisää työn iloa ja ilo kasvattaa motivaatiota – näin syntyy positiivinen kierre.

Valmennuksessa käsitellään erilaisia asioita, jotka vaikuttavat työmotivaatioomme, innostukseemme ja työstä saatavaan tyydytykseen ja iloon.

Motivaatioon paneudutaan esimerkiksi tutkimalla:

 • Mikä minua motivoi? Miten tunnistan motivaatiotekijäni ja vahvistan niitä?
 • Mitkä asiat motivoivat työtovereitani? Miten lisäämme työhömme iloa, intoa ja muita positiivisia tunteita?
 • Miten herätän motivaation ja innon silloin, kun se tuntuu kaikkein hankalimmalta? Mistä saan energiaa ja työn iloa?

  Erilaiset ihmiset, yhteinen tavoite

  Harva meistä tekee nykyisin työtä, joka ei ole riippuvainen muiden työsuorituksista. Ihmisten erilainen osaaminen ja erilaiset, toisiaan tukevat ja täydentävät ominaisuudet ovat edellytys työn tekemiselle ja tuloksellisuudelle. Tarvitaan monenlaisia näkökulmia asioihin ja monenlaisia toimintatapoja.

  Kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja rakentaa heidän kanssaan toimivia yhteistyösuhteita on tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän avaintaitoja.

  Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi erilaisuus on niin haastavaa?
  • Millainen minä olen ja millaisena muut näkevät minut?
  • Miten erilaisuuden kanssa toimitaan?
  • Miten tietoisesti hyödynnämme erilaisuutta?

   Vuorovaikutuksen tärkeät taidot: kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen

   Kuuntelemisella ja kuulluksi tulemisella on suuri vaikutus niin työn sujuvuuteen kuin työhyvinvointiinkin. Tehoton kuunteleminen tulee meille kalliiksi: teemme päätöksiä puutteellisilla tiedoilla, teemme virheitä, teemme päällekkäistä työtä tai jokin työvaihe jää kokonaan tekemättä.

   Kuunteleminen luo myös työhyvinvointia. Ihmisen perustarpeisiin kuuluu halu tulla huomioon otetuksi ja kuulluksi. Mutta miksi keskustelukumppanisi keskittyisi kuuntelemaan aktiivisesti juuri minua, kun hänellä on niin monta muutakin asiaa mielessään?

   Jos haluat, että sinun viestisi menee perille, keskity viestinnässäsi erityisesti helpottamaan viestisi vastaanottamista eli auttamaan aktiivista kuuntelemista.
   Valmennuksessa käsitellään kuuntelemisesta mm. seuraavia asioita:

   • kuuntelemisen tavoitteet ja tasot
   • aktiivinen, ratkaisukeskeinen kuunteleminen ja ymmärtämisen tarkistaminen
   • keskustelun ohjaaminen kysymyksillä
   • kuunteleminen vallankäyttönä

   Kuulluksi tulemisesta käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

   • Mistä kuuntelemisen huomaa?
   • Mikä estää kuuntelun?
   • Miten kohdataan ”hankala kuuntelija”?
   • Miten autan kuulijoitani ymmärtämään viestini?

    Palautteella paremmaksi – Ihana, kamala palaute

    Useimmat meistä haluavat työstään enemmän palautetta kuin mitä saavat.
    Palaute on tiukka taitolaji, joka vaatii osaamista niin antajalta kuin vastaanottajaltakin. Osaatko antaa kritiikkiä siten, että vastaanottaja ainoastaan motivoituu eikä loukkaannu? Osaatko kannustaa ilman keinotekoisuuden makua?

    Nämä ovat haastavia taitoja. Onneksi palautteen antamista voi opetella niin kuin muitakin taitoja. Valmennuksessa pohditaan osallistujien ja työyhteisön palautekäytäntöjä, mm.:

    • Kuka saa palautetta ja keneltä?
    • Millaista palautetta kukin haluaa ja tarvitsee?
    • Miten kukin voi antaa ja saada enemmän hyödyllistä palautetta?
    • Miten annan palautetta eri tilanteissa, miten otan sitä vastaan?

    Keskitytään antamaan – sekä itselle että muille – sellaista palautetta, joka tuo hyvää mieltä sekä kannustaa ja auttaa parempiin suorituksiin.

     

     Muutos – haaste ja mahdollisuus

     Sanotaan, että nykyään pysyvää on vain jatkuva muutos. Toisaalta hyvä näin, sillä ilman muutosta ei tapahdu kehitystä eikä kasvua. Kun halutaan jotain parempaa, tarvitaan muutosta.

     Muutostilanteet ovat aina myös haasteellisia. Muutoksen edellyttämät toimenpiteet vievät aikaa varsinaiselta työltä. Uusien asioiden oppiminen ja tulevaisuuden epävarmuus kuluttavat energiaa.

     Valmennuksessa tarkastellaan mm. kysymyksiä:

     • Mikä oikeastaan muuttuu, mikä pysyy ennallaan?
     • Miten meistä jokainen voi tehdä muutoksen ja vanhasta luopumisen itselleen helpommaksi ja löytää muutoksesta mahdollisuudet?
     • Miten ryhmän jäsenet voivat tukea toisiaan muutoksessa vaikka kokisivatkin sen yksilöinä hyvin eri tavoin?

     Palaverit paremmiksi: tehoa, intoa ja tulosta

     Monilla meistä erilaiset palaverit vievät leijonanosan työajasta. Palaverien tehokkuudella ja tuloksellisuudella on tällöin suuri merkitys koko työmme tuloksellisuuteen.

     Me voimme jokainen omalta osaltamme vaikuttaa siihen, miten hyödylliseksi palaveri muodostuu. Voimme vaikuttaa siihen jo ennen palaveria, palaverin aikana ja myös palaverin jälkeen.

     Palaveri on onnistunut, kun se on sekä tuloksellinen että hyvähenkinen.
     Palaverin vetäjällä on suurin vastuu palaverin onnistumisesta mutta myös jokaisen osallistujan velvollisuus on kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseensä ja omalta osaltaan edistää palaveria. Kun yhteistyö palaverin vetäjän ja osallistujien välillä pelaa, saadaan palavereista laadukkaita, tehokkaita ja kaikille hyödyllisiä.

     Palaverit paremmiksi -valmennuksissa ja -työpajoissa sovitaan yhdessä siitä, millaisia pelisääntöjä sovitaan palaverien onnistumiseksi. Samalla opitaan erilaisia tavoitteellisia, osallistavia työtapoja tuloksellisissa palavereissa käytettäviksi.

      Aikavarkaat kuriin ja ajankäyttö hallintaan

      Aikavarkaat ovat tapoja ja toimintamalleja, jotka estävät rauhallista, tuloksellista työskentelyä ja aiheuttavat usein tarpeetonta kiireen tunnetta.

      Aikavaras voi olla ulkoinen tai sisäinen. Sisäinen aikavaras on sellainen, jonka selättäminen on täysin tai lähes kokonaan sinun omasta toiminnastasi ja itsekuristasi kiinni. Ulkoisten aikavarkaiden kuriin laittaminen vaatii toimenpiteitä paitsi sinulta itseltäsi myös muilta ihmisiltä. Se vaatii usein työpaikan kirjoitettujen tai kirjoittamattomien toimintasääntöjen tiedostamista ja uudelleenarviointia.

      Valmennus aktivoi osallistujia pohtimaan niin omia henkilökohtaisia aikavarkaitaan kuin myös sitä, onko työyhteisössä yhteisiä aikavarkaita, jotka kukistamalla saamme enemmän aikaan vähemmällä.

      Hyvää ajankäyttöä estävien aikavarkaiden lisäksi käsittelemme myös ajattelu- ja toimintatapoja, jotka tukevat tuloksellista ja silti rauhallista ja mukavalta tuntuvaa työskentelyä.

       Löysitkö mieleisesi aiheen?

       Jos kaipaat jotain muuta työelämää paranbtavaa aihetta, niin ota yhteys ja mietitään yhdessä!

        Pyydä tarjous omaan kehityspäiväänne!

        Me haluamme tehdä toteutuksen sinulle helpoksi. Hoidamme toteutuksen aina avaimet käteen -mallilla. Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri teidän tilanteeseenne sopiva kokonaisuus.

        Lähetä yhteydenottopyyntö
        Pyydä tarjous sitoumuksetta
        Kutsu asiantuntija käymään